Навчальні курси програми

Вступ до управління неприбутковими організаціями

Цей курс дає студентам розуміння історичного, політичного, юридичного, етичного та соціального середовища, в якому неприбуткові організації діють в Україні. В рамках курсу особлива увага приділяється огляду основних викликів сучасної державної політики, з якими громадські організації стикаються у своїй щоденній діяльності. Під час курсу розглядається визначення поняття організації, її функції, види неприбуткових організацій. Також детально аналізується громадська організація, як структурний елемент третього сектору, визначається класифікація НДО, характеристики за видами та структурою управлінської діяльності, рівнем впливу на суспільні процеси та зміни.

 

Стратегічне управління в умовах невизначеності

Курс дає розуміння важливості планування в життєдіяльності організації та передбачає формування у студентів навичок, необхідних для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. У рамках курсу слухачі навчаються визначати стратегію розвитку організації на основі динамічної гармонізації внутрішніх та зовнішніх факторів, проводити аналіз поточних ситуацій, шукати і застосовувати нові способи та сфери реалізації потенціалу організацій і їхніх членів за нових умов. Поряд із розглядом теоретичних аспектів управління значну увагу курсу зосереджено на освоєнні практичних підходів та інструментів менеджменту, здобутті навиків операційного планування, аналізу та оцінювання ідей, ризиків, можливостей.

  

Управління людським потенціалом

Курс дає студентам загальне розуміння поняття управління людськими ресурсами та цілісне бачення системи управління людським потенціалом в організації. Розкриває суть та специфіку функціонування підсистем управління людським потенціалом, а також особливості управління людським потенціалом на різних етапах розвитку організації. Особливу увагу курс зосереджує на практичних аспектах управління найманими працівниками та волонтерами в ГО: планування та відбір персоналу, створення мотиваційного середовища, адаптація новачків, засоби ефективної комунікації в команді, методики групових фасилітацій, оцінка та розвиток талантів.

 

Комунікації в неприбутковому секторі

Курс розкриває роль та специфіку функціонування комунікацій у неприбутковому секторі. Мета курсу – сформувати у студентів розуміння стратегічного підходу в комунікаційній діяльності, розглянути цінності, інтереси та контексти у стосунку до комунікацій. У рамках курсу студенти вивчають авдиторії повідомлень та інструменти для ведення комунікацій, способи взаємодії елементів комунікації, складають комунікаційні матриці та вибудовують комунікаційні стратегії для своїх організацій. Частину курсу зосереджено на поняттях внутрішніх і зовнішніх комунікацій, PR та його ролі у формуванні репутації організації. Окремий тематичний блок становить вивчення соціальних медіа та можливостей, які вони надають для інформування, співпраці чи будь-якої соціальної активності як в межах однієї організації, сфери, так і для міжсекторальної взаємодії.

   

Некомерційний маркетинг

В рамках курсу студенти познайомляться з природою маркетингу в неприбутковому секторі, а саме: побудовою маркетингової стратегії організації, промоція діяльності та продуктів організації, маркетингове плануванням, цільовий маркетинг, маркетинг в міжнародних організаціях, сегментація ринку, маркетинг сфери соціальних послуг. Студенти також дізнаються про відмінності та спільні риси маркетингової стратегії громадських організацій різних сфер діяльності. Окрема увага буде виділена питанню дослідження середовища діяльності громадських організацій з точки зору маркетингу. Застосування маркетингових досліджень у діяльності громадських організацій, їх етапи та труднощі проведення. Курс охоплює також вивчення принципів брендування та розвитку бренду. Позиціонування його у середовищі громадських організацій.

 

Фінансовий менеджмент в неприбуткових організаціях

Курс спрямований на вивчення менеджменту фінансового обліку в громадських організаціях. Студенти вивчатимуть взаємозв’язки між фінансами, бюджетуванням та фінансовим обліком громадських організацій. Курс відкриває бачення як фінансове планування циклів діяльності організації впливає на політику прийняття рішень всередині громадських організацій та рішень, які регулюють суспільну діяльність організації. Ці знання є необхідними для того, щоб фахівці в майбутньому могли ефективно розподіляти фінансові ресурси організації і тим самим підвищувати її фінансову стабільність. Курс включає в себе вивчення сутності фінансового менеджменту та його функції, систему забезпечення фінансового менеджменту, управління фінансовими потоками, коштами, отриманими від донорів та прибутками соціального підприємства. Також значна увага приділяється управлінню фінансовими ризиками, які виникають під час різних етапів діяльності організації.

  

Залучення ресурсів в неприбуткові організації

Під час курсу студенти вивчають особливості та моделі сучасних способів залучення ресурсів до діяльності неприбуткових організацій такі як фандрейзинг, краудфандинг та формування ендавментів. Також навчатимуться будувати стратегію залучення ресурсів, з метою забезпечення довгострокової фінансової стабільності організації. Зрозуміють особливості співпраці з донорами, меценатами, благодійниками, спонсорами. Курс включає в себе знайомство з різними фандрейзинговими техніками та тактиками у роботі з різними джерелами ресурсів. Окремою увагою наділене питання краудфандингу, як одного з сучасник методів забезпечення початковими ресурсами соціальних та громадських проектів. Впродовж курсу студенти вивчають види краудфандингових платформ в Україні та закордоном та особливості підготовки проектів для успішної краудфандингової кампанії. Також в рамках курсу вивчається тематика застосування такого фінансового інструменту для стабільності громадської організації, як ендавмент. Знайомство з найкращими практиками і рекомендаціями щодо операційної діяльності ендавментів та оцінки їх результатів, можливості збереження та збільшення ендавментів.

 

Соціальне підприємництво

Існує думка, що всі підприємства в майбутньому будуть соціальними, тому що такі підприємства функціонують в контексті соціально-корисних змін та можуть генерувати фінансові ресурси самостійно. Цей курс розкриває сутність соціального підприємництва та надає практичні інструменти щодо створення проектів, які направлені на використання соціальних можливостей та вирішення соціальних проблем. Студенти дізнаються, як деякі підприємства відходять від традиційних прибуткових та неприбуткових умов діяльності, створюючи новий підхід до ведення бізнесу.

 

Управління прийняттям рішень

Цей курс дає студентам основи управління прийняттям рішень, спираючись на дані досліджень, аналітику та критичне мислення. Курс допоможе краще розуміти соціологічні дослідження та використовувати їх для прийняття управлінських рішень, розкриє принципи та інструменти критичного мислення, допоможе оволодіти аналітичними підходами у роботі громадської організації та в оцінці її ефективності. Під час дискусій ми торкнемося і етичної складової прийняття рішень та розвитку організації.

  

 Правове регулювання діяльності неприбуткових організацій

В рамках курсу студенти вивчатимуть характеристики правової системи України, засади правового статусу неприбуткових організацій та їх майна, права та обов’язки учасників ГО, оподаткування цивільно-правових зобов’язань, а також законодавче регулювання соціального підприємництва та фандрейзингу, правовий статус посадових осіб, працівників та волонтерів неприбуткових організацій, захист прав і законних інтересів НДО, державний контроль і звітність неприбуткових організацій, можливі основні санкції та засоби правового захисту.

 

Адвокасі та лобіювання

Курс передбачає вивчення можливостей для громадських організацій впливати на процеси прийняття рішень владними органами, брати активну участь у вирішенні актуальних питань державного розвитку, формування державної та місцевих політик. Також в рамках курсу вивчаються методи та механізми лобіювання. Відбувається ознайомлення з найкращими практиками лобіювання своїх інтересів громадськими організаціями України та іноземних країн.

 

Організаційний розвиток

Управлінці громадського сектору у своїй діяльності керують розвитком організації. Цей курс охоплює вивчення динаміку розвитку організацій, її життєвих циклів та особливості кожного з них. В рамках курсу висвітлюється динаміка взаємодії людей та організації, розглядаються функції управління, необхідні для продуктивної та ефективної діяльності організації у короткому та довгостроковому періоді. Курс розглядає організацію як живий організм, що постійно змінюється та розвивається, допомагає зрозуміти особливості управлінської поведінки у різні періоди життя організації, аналізує основи успішної співпраці різних управлінських типів.

 

Врядування в неприбуткових організаціях 


В управлінні неурядовою організацією важливим елементом є побудувати міцну структуру врядування та організувати взаємодію між різними її ланками. В рамках цього курсу велика увага приділяється врядуванню громадської організації та ролі Ради правління. Роль членів Ради правління організації завжди була важливою, але ніколи не настільки визначальною, як сьогодні. Так як громадські організації в своїй більшості забезпечують потреби спільноти, для якої вони працюють, члени Ради правління повинні забезпечувати з одного боку стратегічне управління та ефективне лідерство, а з іншого боку фокусувати свої зусилля на організації фінансової стабільності організації. Цей курс досліджує роль Ради правління та пробує дати відповідь на часті запитання про роль членів Ради правління: Чи є члени Ради правління одночасно адвокатами та лобістами організації, а також фандрейзерами? Чи вони мають брати на себе обов’язки працівників в організації? Чи роль члена Ради правління є виключно спрямована на розв’язання кризових ситуацій в розвитку громадської організації?

  

Управління проектами 

Вміння керувати проектами, одна з ключових необхідних навиків управлінця в громадській сфері. В рамках курсу студенти розглянуть основні підходи до управління проектами, використовуючи які, зможуть в майбутньому  ефективно планувати та організовувати ресурси для досягнення найкращого результату в реалізації проектів, визначати цілі та завдання, цільову аудиторію проекту, оцінювати досягнуті результати. Серед різних тематик курсу вивчаються основні форми організаційної структури проекту, обґрунтування доцільності проекту, індивідуальні підходи до планування та контролю проектів. Також важливими є вивчення методів контролю, управління ризиками та змінами.

 

 

Етичні виклики суспільних змін

Цей курс дає студентам розуміння етичних понять в управлінській діяльності. Основним завданням курсу є ознайомлення з головними поняттями сучасного філософського морального дискурсу та можливими підходами до прийняття морально зважених і осмислених рішень в управлінській діяльності в умовах сучасних суспільних викликів. Курс розкриває питання що таке "мораль" і "моральне рішення", поширені і неправдиві стереотипи про моральність. В умовах сьогодення пильна увага громадськості до етичних проблем змушує керівників організацій робити етичний аналіз своєї діяльності. Питання моралі й етики управлінської діяльності в їхньому практичному втіленні є одним з головних детермінант ефективного управління. 

 

 

Адреса

Український Католицький Університет
вул. Козельницька, 2а, офіс 310
Львів 79026, Україна
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Телефон

+38 (032) 240-99-45 (#3627)
+38 (093) 20-60-310

Підписатись на розсилку